fbpx

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO GazetaPlus.pl

1) O NAS

 1. Właścicielem GazetaPlus.pl (dalej: Serwis Internetowy) jest EAST2WEST Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Kuropatwy 34S, 02-892 Warszawa); Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000704983; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5000,00 zł; NIP: 9512450567; REGON: 368834208 oraz adres poczty elektronicznej: redakcja@gazetaplus.pl (dalej jako: „Usługodawca”).
 2. Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych Serwisu.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego .
 4. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne i nie wymaga zawarcia umowy w formie pisemnej.

2) DEFINICJE

 1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, GAZETAPLUS.PL – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://gazetaplus.pl
  2. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
  3. BLOG – Usługa Elektroniczna, na którą składają się artykuły, , treści graficzne/video i inne informacje uporządkowane tematycznie, dostępne w Serwisie Internetowym i prowadzone przez Usługodawcę dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy.
  4. FORUM – Usługa Elektroniczna, forum internetowe dostępne w Serwisie Internetowym umożliwiające korzystającym z niego Usługobiorcom prowadzenie dyskusji, wymianę poglądów i opinii związanych z treściami dostępnymi w Serwisie Internetowym poprzez zamieszczanie komentarzy
  5. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczny biuletyn rozsyłany przez Usługodawcę na zamówienie Usługobiorcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę, z informacjami związanymi z problematyką poruszaną w Serwisie Informatycznym lub z powiadomieniami o nowych treściach zamieszczanych w Serwisie Informatycznym. W treści Newslettera mogą znajdować się także treści o charakterze marketingowym, zarówno o towarach lub usługach Usługodawcy jak i jego parterów biznesowych.
  6. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; a także osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
  7. KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  8. USŁUGODAWCA – EAST2WEST Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Kuropatwy 34S, 02-892 Warszawa); Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000704983; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5000,00 zł; NIP: 9512450567; REGON: 368834208
  9. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
  10. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  11. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).
  12. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1219 z późn. zm.)
  13. MATERIAŁY – teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3) O SERWISIE GAZETAPLUS.PL

 1. Serwis Internetowy jest bezstronnym i pluralistycznym portalem informacyjnym.
 2. Za pomocą Serwisu Internetowego nie ma możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży.

4) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu; nadto Regulamin określa:
  1. warunki zawierania umowy o świadczenie Usług (min. wymagania techniczne);
  2. zasady korzystania z Serwisu;
  3. zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji;
  4. zasady odpowiedzialności Usługodawcy.
 2. Rozpoczynając korzystanie z Serwisu Usługobiorca ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem i Polityką Prywatności. Akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności jest dobrowolna, jednak stanowi warunek korzystania z Serwisu. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności
 3. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową. Minimalne zalecane wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu to przeglądarka internetowa: Firefox w wersji 64, Chrome (Chrome for Android) w wersji 71, Safarii 12.1 (12 iOs Safari) , Opera 58 (Opera Mobile), Edge 18, z włączoną obsługą Javasript, Cookies i włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript oraz Local Storage.
 4. Z zastrzeżeniem innych wyraźnych postanowień Regulaminu, Usługi Elektroniczne świadczone są 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (siedem) dni w tygodniu, na żądanie Usługobiorcy.
 5. Usługodawca nie jest dostawcą usług transmisji danych ani usług telekomunikacyjnych. Zatem, wszelkie koszty związane z usługami transmisji danych lub usługami telekomunikacyjnymi wymaganymi do uruchomienia i korzystania z Serwisu pokrywa Usługobiorca, na podstawie umowy zawartej przez niego z dostawcą Internetu lub dostawca usług telekomunikacyjnych.
 6. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z Usług Elektronicznych wiązać się może z zagrożeniem pozyskania, przywłaszczania lub modyfikowania danych Usługobiorców. Celem ochrony takich danych, Usługobiorcy powinni stosować adekwatne środki techniczne, które ograniczą do minimum wyżej wymienione zagrożenia, w tym w szczególności programy antywirusowe lub chroniące tożsamość osób korzystających z sieci Internet.
 7. Dla poszczególnych Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie, Usługodawca może wprowadzać odrębne regulaminy, w których określone zostaną odrębne tryby lub warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

5) SPOSÓB KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do:
  1. do nie zamieszania w Serwisie ani do nie rozsyłania za pośrednictwem Serwisu treści wprowadzających w błąd lub o charakterze bezprawnym, w szczególności treści naruszających prawa osób trzecich, treści nieprawdziwych, obraźliwych lub wulgarnych, obscenicznych, erotycznych, dyskryminujących – a w szczególności wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, treści stanowiących spam) a także sprzecznych z zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta) lub dobrego wychowania, jak również naruszających uzasadnione interesy Usługodawcy, a także treści skierowanych specjalnie do osób, które nie ukończyły osiemnastego roku życia, treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, treści zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe. W szczególności zabronione jest korzystanie przez Usługobiorców z Serwisu (a w szczególności usługi forum) do celów przesyłania niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.) lub używania jej do celów marketingu bezpośredniego w sposób niezgodny z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1907 z późn. zm.).
  2. do korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
  3. do nie podejmowania prób obejścia regulacji lub procedur obowiązujących przy korzystaniu z Serwisu lub jego składowych;
  4. do nie ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę lub mechanizm działania Serwisu, Usług Elektronicznych, czy też w sposób nieuprawniony odtwarzać, przekazywać lub wykorzystywać kody źródłowe lub inne tajemnice przedsiębiorstwa Usługodawcy;
  5. korzystania z Serwisu, jak i ze wszelkich informacji i Materiałów udostępnionych w Serwisie jedynie w zakresie dozwolonego użytku i przeznaczenia Serwisu.

6) USŁUGI ELEKTRONICZNE W OGÓLNOŚCI

 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
 2. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:
  1. Usługa Bloga – tj. usługa zapoznawania się z udostępnionymi Materiałami;
  2. Forum tj. usługa umożliwiająca wstawianie komentarzy;
  3. Newsletter;
  4. inne usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o usługach świadczonych drogą elektroniczną, które są dostępne w Serwisie.
 3. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronach Serwisu Internetowego.
 4. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorców jest bezpłatne. Nie wyłącza to jednak możliwości wprowadzenia w Serwisie dodatkowych usług płatnych, świadczonych przez Usługodawcę lub przez osoby trzecie, przy czym, Usługobiorca każdorazowo otrzymuje w tym zakresie stosowną i pełną informację, umożliwiającą jemu podjęcie świadomej decyzji o korzystaniu z usług płatnych.
 5. Do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą umowy o świadczenie Usługi Bloga dochodzi w momencie wpisania przez Usługobiorcę stosownego adresu URL strony internetowej Serwisu w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie tej usługi dochodzi z chwilą zamknięcia przez Usługobiorcę strony internetowej Serwisu. Natomiast do zawarcia umowy o usługę Forum dochodzi z chwilą opublikowania w Serwisie wpisu/komentarza przez Usługobiorcę, a ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia tego wpisu/komentarza. Zawarcie umowy na korzystanie z usługi Newsletter następuje z chwilą udostępnienia Usługodawcy przez Usługobiorcę jego adresu e-mail oraz akceptacji przez Usługobiorcę Regulaminu oraz Polityki Prywatności Serwisu Internetowego, natomiast umowa ta ulega rozwiązaniu z chwilą wypowiedzenia tej usługi przez Usługobiorcę.

7) BLOG

 1. Usługa Bloga polega na umożliwieniu Usługobiorcy zapoznawania się z udostępnionymi w Serwisie Materiałami.
 2. W Serwisie prezentowane są Materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe. Materiały te mogą być personalizowane i dostosowywane do zainteresowań Usługobiorców opartych na ich aktywnościach internetowych. Usługodawca ma prawo do zamieszczania w Serwisie i prezentowania treści lub materiałów reklamowych/handlowych dotyczących oferowanych przez Usługodawcę towarów lub usług, jak i towarów lub usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Treści reklamowe stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim Materiałów.
 3. Przeglądanie Bloga i składających się na niego artykułów i innych treści dostępne w Serwisie Internetowym jest nieodpłatne i dostępne dla każdego Usługobiorcy.
 4. Samo przeglądanie artykułów możliwe jest zarówno z poziomu strony głównej Serwisu jak i po przejściu do odpowiednich zakładek Serwisu Internetowego.
 5. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania przeglądania Bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej.

8) FORUM

 1. Usługodawca bezpłatnie udostępnia za pomocą Serwisu możliwość komentowania przez Usługobiorców Materiałów dostępnych w Serwisie. W ramach tej funkcjonalności Usługobiorca może wystawić swój subiektywny komentarz dotyczący treści danego Materiału lub innego komentarza dostępnego w Serwisie.
 2. W ramach usługi Forum, Usługodawca udostępnia mechanizm formularza umożliwiający Usługobiorcy zamieszczenie wpisu lub innego materiału o treści i formie określonej samodzielnie przez Usługobiorcę.
 3. Usługodawca informuje, że przestrzeń pod artykułami w Serwisie stanowiąca forum jest miejscem, które umożliwiają prezentowanie różnych poglądów, tym samym polemikę w każdym temacie, a Usługodawca nie weryfikuje zamieszczanych treści pod kątem ich prawdziwości i rzetelności.
 4. Usługodawca informuje, że nie zamawia, nie zleca przygotowywania wpisów i innych materiałów zamieszczanych przez Usługobiorców, nie dokonuje również analizy redakcyjnej czy też autoryzacji przed publikacją, a jedynie zapisuje wpisy i inne materiały opublikowane przez Usługobiorcę we własnej infrastrukturze technicznej i udostępnia w sieci Internet.
 5. Zabronione jest:
  1. podszywanie się pod inne osoby;
  2. zamieszczanie na Forum treści w celu pozycjonowania stron internetowych oraz podbijanie wątków poprzez zamieszczanie wpisów nie posiadających treści;
  3. zamieszczanie przez danego Usługobiorcę wpisów pod różnymi nickami w ramach jednego wątku;
 6. Zamieszczając treści i inne materiały Usługobiorca oświadcza, że powyższe są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby materiały te mogły być udostępniane w Serwisie i doprowadzi to naruszenia praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma tych zamieszonych treści i innych materiałów nie narusza obowiązujących przepisów. Informujemy, że zamieszczanie przez Usługobiorców treści i innych materiałów z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa może wiązać się z poniesieniem odpowiedzialności cywilnej lub karnej.
 7. W celu skorzystania z usługi forum, Usługobiorca przybiera nick, którym opatruje swój komentarz. Każdorazowe dodanie komentarza wymaga uprzedniego obrania nicka. Przybrany nick nie może być rzeczywistym imieniem i nazwiskiem, czy wyrażeniem powszechnie uznawanym za wulgarne lub oznaczeniem komercyjnym (określającym podmiot prowadzący działalność gospodarczą, produkt lub usługę), nie może też stanowić powszechnie znanego pseudonimu innej osoby.
 8. Korzystając z Usługi Forum zakazane jest wskazywanie swoich lub cudzych danych osobowych (w szczególności: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, lub inne na podstawie których można zidentyfikować osobę fizyczną). Wszelkie dane sprawiające wrażenie danych osobowych, będą traktowane jako przybrane nicki i nieprawdziwie dane.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do blokowania możliwości korzystania z usługi Forum – według własnego uznania, tak w całym Serwisie jak i w poszczególnych jego częściach.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy opublikowania wpisu w razie jeśli wpis narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania opublikowanych już wpisów i innych materiałów przez Usługobiorców, a także blokowania dostępu do nich, jeśli publikacja nastąpiła z naruszeniem postanowień niniejszego regulaminu, a także zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 12. Z uwagi na to, że wpisy publikowane są anonimowo, odmowa publikacji, jak również usunięcie wpisu (i innego materiału) przez Usługodawcę będzie następowało bez informowania o powyższym osoby będącej autorem wpisu.
 13. Usługodawca nie świadczy ani nie zapewnia przechowywania, ani archiwizowania treści zawartych we wpisach zamieszczanych przez Usługobiorcę. Z tego powodu Usługodawca poleca pozostawienie sobie kopii publikowanego przez Usługobiorcę wpisu.

9) NEWSLETTER

 1. Usługodawca udostępnia Usługobiorcom za pomocą Serwisu Internetowego możliwość zamawiania (subskrypcji) Newsletter’a.
 2. Usługa Newslettera umożliwia wszystkim Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie informacji dotyczących Serwisu, wprowadzanych nowości, a także wszelkich innych związanych z problematyką poruszaną w Serwisie. Informacje przekazywane w ramach usługi „Newsletter” mogą zawierać treści o charakterze marketingowym, zarówno o usługach i towarach Usługodawcy, jak i jego partnerów biznesowych. Korzystanie z Usługi „Newsletter” jest dobrowolne. W celu świadczenia Usługi „Newsletter”. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia otrzymywania przez Usługobiorcę Newsletter’a jest posiadanie przez Usługobiorcę aktywnego konta poczty elektronicznej oraz udostępnienie Usługodawcy nazwy adresu takiego konta celem dopisania takiej nazwy adresu do listy subskrybentów Newsletter’a. Ponadto, Warunkiem skorzystania z Usługi „Newsletter” jest wyrażenie przez Usługobiorcę zgody na użycie podanego przez niego adresu e-mail w celu wykonywania powyższej Usługi przez Usługodawcę oraz akceptacja Polityki Prywatności. Usługobiorca zarejestrowany do Usługi „Newsletter” w każdym czasie ma prawo dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie subskrypcji na newsletter;
 3. Usługobiorca może w każdym czasie wypisać się z listy subskrybentów Newsletter’a poprzez kontakt z Usługodawcą w jakichkolwiek formie, a w szczególności poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Usługodawcy newsletter@gazetaplus.pl, a także poprzez kliknięcie w odpowiedni link dostępny w przesyłanych Usługobiorcy wiadomościach e-mail.

10) INNE USŁUGI ELEKTRONICZNE

 1. Usługodawca za pomocą Serwisu Internetowego świadczy również następujące Usługi Elektroniczne:
  1. Wyrażenie oceny – Usługodawca udostępnia za pomocą Serwisu możliwość dokonywania przez Usługobiorcę oceny danych Materiałów (ocena jest dokonywana w skali od 1 do 5 w formie Emotikonów). Wystawienie oceny jest możliwe na końcu artykułu, po zapoznaniu się z jego treścią.
  2. Sonda – każdy Usługobiorca ma możliwość udzielenia odpowiedzi na pytanie sondażowe poprzez wybranie jednej z opcji i kliknięcia pola „Zagłosuj”. Wyniki sondy widoczne są po kliknięciu pola „Zobacz wyniki”.
 2. Usługodawca może wprowadzać nowe Usługi Elektroniczne, które będą dostępne w Serwisie.

11) PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ

 1. W przypadku korzystania z niektórych Usług Elektronicznych Usługobiorca może podać swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest dobrowolne Dane osobowe udostępnione przez Usługobiorcę wykorzystywane są w szczególności w celu korzystania przez Usługobiorcę z Usług Elektronicznych i w zakresie niezbędnym do ich wykonania.
 2. Szczegółowe zasady i warunki przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności, znajdującej się pod następującym linkiem: https://gazetaplus.pl/polityka-prywatnosci

12) PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Usługodawcy (lub osobom trzecim) przysługuje całość praw w tym majątkowych praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej do Serwisu, do jego nazwy, domeny internetowej, pod którą jest dostępny, poszczególnych elementów Serwisu, a także do Regulaminu, odrębnych regulaminów, Polityki Prywatności, znaków towarowych (a w szczególności znak „gazetaplus”), formularzy, logotypów, baz danych oraz wszelkich Materiałów zamieszczanych w Serwisie, a w tym do: rozwiązań nawigacyjnych, struktury, elementów programistycznych obsługujących Serwis, wybór i układ prezentowanych w Serwisie treści. Zabronione jest korzystanie z powyższych praw, w tym praw własności intelektualnej, inaczej niż w ramach Serwisu tj. w ramach korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem, oraz w zgodzie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Zabronione jest utrwalanie, kopiowanie, modyfikowanie, przetwarzanie, wykorzystywanie, a w tym publiczne udostępnianie lub inne rozpowszechnianie w celach komercyjnych – Materiałów zawartych w Serwisie, w tym za pomocą robotów internetowych lub innych automatycznych systemów pobierania danych bez zgody Usługodawcy – wyrażonej, pod rygorem nieważności, na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Powyższy zakaz nie dotyczy korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu w ramach dozwolonego użytku, określonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001r., nr 128, poz. 1402 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 776 z późn. zm.).
 3. Zakazy, o których mowa w niniejszym paragrafie nie dotyczą treści i materiałów opublikowanych przez Usługobiorcę w ramach usługi Forum.
 4. Poprzez korzystanie z Serwisu Usługobiorca nie nabywa żadnych praw ani też nie uzyskuje licencji do Materiałów lub baz danych.

13) ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Serwisu przez Usługobiorcę, w szczególności niezgodnym z niniejszym Regulaminem.
 2. Usługodawca dokłada starań, by Serwis spełniał oczekiwania Usługobiorców, lecz nie gwarantuje, że jest on wolny od wad lub usterek. O ile nie stoją temu na przeszkodzie bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa (a w szczególności te dotyczące Konsumentów), Usługodawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu gwarancji, rękojmi lub inną mogącą wyniknąć z nieprawidłowego działania Serwisu.
 3. W granicach dopuszczalnych prawem, Usługodawca nie odpowiada za:
  1. działania i zaniechania operatorów telekomunikacyjnych i innych instytucji lub urządzeń niezależnych od Usługodawcy;
  2. przerwy w dostępie do Serwisu spowodowane awariami łączy telekomunikacyjnych lub innymi niezależnymi od niego przyczynami;
  3. niezadowalającą Usługobiorcę jakość, wydajność, dokładność Serwisu;
  4. następstwa siły wyższej (tj. zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, któremu nie można było zapobiec);
  5. następstwa działań osób – w tym działań Usługobiorców – za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności;
  6. następstwa przerw technicznych;
 4. Usługodawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usług jedynie z tytułu okoliczności zależnych wyłącznie od Usługodawcy i w zakresie szkody rzeczywistej tj. odpowiedzialność za utracone korzyści jest wyłączona. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona. Powyższe ograniczenia nie dotyczą szkód wyrządzonych z winy umyślnej, a także szkód wyrządzonych Konsumentom.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania Serwisu i jego poszczególnych funkcjonalności. Usługodawca dołoży jednak wszelkich starań, aby przerwy techniczne miały miejsce w godzinach nocnych (czas środkowoeuropejski) i trwały nie dłużej niż 24 (dwadzieścia cztery) godziny w każdym tygodniu udostępniania Serwisu. O planowanej przerwie w działaniu Serwisu, Usługodawca będzie informował poprzez zamieszczenie w Serwisie odpowiedniej informacji.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wycofania lub modyfikacji dostępnych w Serwisie funkcjonalności.
 7. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu lub poszczególnych Usług Elektronicznych w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Usługobiorcę, Usługodawcę lub osoby trzecie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zawieszenia dostępu do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
 8. Usługodawca zobowiązany jest do prawidłowego wykonywania Usług.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przydatność, kompletność , dokładność lub aktualność treści/informacji udostępnianych w Serwisie.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. zmiany warunków świadczenia Usług Elektronicznych, zarówno w całości lub w części;
  2. zawieszenia udzielania dostępu do Serwisu lub zawieszania świadczenia Usług w całości lub w części;
  3. zlikwidowania Serwisu, a tym samym Usług Elektronicznych w całości lub w części.

14) KONTAKT Z NAMI

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji jest kontakt poprzez pocztę elektroniczną (e-mail: redakcja@gazetaplus.pl), poczta tradycyjna (ul. Kuropatwy 34S, 02-892 Warszawa) za pośrednictwem którym można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego. Usługobiorcy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

15) REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego i Usług Elektronicznych Usługobiorca może złożyć w każdy sposób, na przykład poprzez pocztę elektroniczną (e-mail: redakcja@gazetaplus.pl) oraz pocztę tradycyjną (ul. Kuropatwy 34S 02-892 Warszawa).
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. O rozstrzygnięciu reklamacji Usługodawca poinformuje Usługobiorcę – pocztą elektroniczną – na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja lub listownie – zgodnie z adresem podanym przez Usługobiorcę w reklamacji złożonej listownie.
 3. Reklamacja powinna umożliwiać identyfikację osoby ją składającej w celu poinformowania jej o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W tym celu składający reklamację powinien wskazać w reklamacji w szczególności swoje imię i nazwisko, adres e-mail. Nadto, reklamacja powinna zawierać opis przedmiotu reklamacji, a także konkretne żądanie Usługobiorcy związane ze składaną reklamacją.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca przed jej rozpatrzeniem, zwróci się do Usługobiorcy o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie, w terminie nie przekraczającym 5 (pięć) dni.

16) POZASĄDOWE SPOSOBY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ – KONSUMENCI

 1. Niniejszy paragraf Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących Konsumentami.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Usługobiorca będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution), czyli do interaktywnej strony umożliwiającej elektroniczne rozstrzygnięcie przed podmiotem ADR (Alternative Dispute Resolution; nie-sądowym rozjemcą) sporu z internetowej umowy sprzedaży lub o świadczenie usług między konsumentem mieszkającym w Unii Europejskiej a przedsiębiorcą mającym siedzibę w UE, znajduje się tu: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

17) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie, a spory rozstrzygane będą przez właściwe polskie sądy powszechne.
 2. Wszelkie spory związane z Usługami Elektronicznymi będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. Powyższe postanowienie nie ma zastosowania wobec Konsumentów.
 3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub bezskuteczne na mocy prawomocnego wyroku, pozostałe postanowienia pozostają ważne i skuteczne.
 4. O zmianie Regulaminu Usługobiorca zostanie poinformowany przez Usługodawcę poprzez zamieszczenie komunikatu w Serwisie. Usługobiorca powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż korzystanie z Usług po takim ogłoszeniu stanowi akceptację nowej treści Regulaminu przez Usługobiorcę. Z zastrzeżeniem zdania kolejnego, zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem jej publikacji. Jednak, w przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. Newsletter) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. Regulamin może być zmieniony z ważnych przyczyn tj. jeśli zmiana wynika z konieczności dostosowania jego treści do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w razie wprowadzenia nowych rozwiązań technologicznych, a także w sytuacji zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.
 5. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu. Regulamin udostępniony za pośrednictwem Serwisu, udostępniony jest w formacie PDF, który umożliwia jego pobranie, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności. W celu otwarcia pliku PDF Usługobiorca powinien użyć bezpłatnego programu Adobe Reader (dostępnego na stronie www.adobe.pl), lub innego podobnego programu, który otwiera pliki w formacie PDF. Na żądanie Usługobiorcy Regulamin przesyłany jest drogą poczty elektronicznej.
 6. Umowy o świadczenie Usług Elektronicznych zawierane są w języku polskim.
 7. Niniejszy regulamin obowiązuje od chwili ogłoszenia, przez które rozumie się zamieszczenie pełnej jego treści w Serwisie.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.