fbpx

‎Polska odnotowuje najwyższą liczbę zgonów związanych z czwartą falą


Subksrybuj nas na Google News
Według wice­mi­ni­stra zdro­wia Wal­de­mara Kra­ski, Pol­ska zgło­siła naj­wyż­szą liczbę zgo­nów spo­wo­do­wa­nych przez Covid-19 od kwiet­nia bie­żą­cego roku – przy czym ponad trzy czwarte osób zmar­łych, to „osoby bez szcze­pie­nia„.

Liczba 794 zgo­nów może być zawy­żona przez opóź­nie­nia w prze­ka­zy­wa­niu infor­ma­cji ze względu na okres świą­teczny – wice­mi­ni­ster w Tele­wi­zji Pol­sat prze­ka­zał infor­ma­cję, że 600 śmierci zgło­szo­nych w ciągu ostat­nich 24 godzin to osoby nie­szcze­pione, pod­czas gdy pozo­stali to głów­nie senio­rzy, czę­sto z pod­sta­wo­wymi pro­ble­mami zdro­wot­nymi.

Wskaź­nik szcze­pień wyno­szący 55% w Pol­sce jest znacz­nie poni­żej śred­niej państw Unii Euro­pej­skiej. Jest to praw­do­po­dob­nie jeden z powo­dów, dla któ­rych kraj z popu­la­cją nie­spełna 38 milio­nów odno­to­wał łącz­nie 95 708 zgo­nów, pod­czas gdy sąsied­nie Niemcy, z ponad dwu­krot­nie więk­szą liczbą miesz­kań­ców, odno­to­wały tylko 16% wię­cej zgo­nów i mają wskaź­nik szcze­pień. ponad 70%.

Liczba nowych infek­cji Covid-19 z porów­na­niem ostat­niego tygo­dnia spa­dła w Pol­sce o 13% – mówi Kra­ska. Przy­padki zaka­żeń spa­dały z tygo­dnia na tydzień od początku grud­nia. Jed­nak Pol­ska potwier­dziła zale­d­wie 25 przy­pad­ków wariantu Omi­cron, a liczba nowych infek­cji ma ponow­nie zacząć rosnąć w stycz­niu.

ZOBACZ TAKŻE:

Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij!

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments